Добре дошли в уебсайта на Мебели Грудев!

Фирма Импала ООД е специализирана в производството на корпусни мебели по индивидуален проект. Вече 11 години ние продължаваме да развиваме компанията, като залагаме на усъвършенстване методите на работа с нови машини и технологии и повишавайки квалификацията на персонала, за налагането на продукт, адекватен с търсенето на пазара.


ПРОЕКТ


ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“
2014-2020


Приоритетна ос 2: Предприемачество и капацитет за растеж на МСП „Повишаване на производителността в ИМПАЛА ООД" BG16RFOP002-2.001-0009-C01
Общо допустими разходи по проекта: 671 914.50 лв.
Безвъзмездна финансова помощ: 470 340.15 лв.
Съфинансиране: 201 574.35 лв.
Продължителност на проекта: 18 месеца
Място на изпълнение: гр. Търговище|

ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА

Обща цел: Инвестиции за повишаване на производителността, ръст в експортния потенциал и постигане на ресурсна ефективност и ефикасност в производството на мебели от „ИМПАЛА“ ООД. 

Специфични цели: Увеличаване на обемите на производство на компанията;  Диверсификация на произвежданите продукти, чрез обогатяване на продуктовия асортимент; Намаляване себестойността на произвежданите продукти чрез понижаване на общите разходи за производство на единица продукция; Разширяване пазарното присъствие на „ИМПАЛА“ ООД на европейския пазар. Общата и специфичните цели на настоящия проект съвпадат с общата цел на настоящата процедура за повишаване на производствения капацитет, засилване на експортния потенциал и постигане на ресурсна ефективност и ефикасност на българските МСП. Целите на проекта са в съответствие и с Националната стратегия за насърчаване на МСП за създаване на възможности за повишаване на продуктивността на предприятията, диверсификация на продуктовото портфолио и реализиране на продукцията на нови пазари чрез подкрепа с безвъзмездна финансова помощ, а също и чрез подобряване на достъпа до финансиране.

Документи:

Публична покана
Изисквания към офертите
Оферта
Методика за оценка на офертите
Декларация на бенефициента
Декларация на кандидата
Договор

Изтегли всички документи (zip)

© 2009-2016 “Импала” ООД
уеб разработка от Advanor